Od 2.09.2019r. po raz kolejny rozpoczęliśmy w naszej szkole realizację projektu         - eTwinning. „eTwinning” – bo tak nazwano go w całej Europie – to inicjatywa, której celem jest stworzenie długoterminowych planów współpracy między partnerskimi szkołami. Jak wskazuje nazwa, myślą przewodnią jest tworzenie „szkolnych bliźniaków” (twins – bliźnięta). Szkoły zdecydowane na współpracę zawierają umowę, opracowują plan wspólnego projektu, po czym rejestrują współpracę. Od tej pory skupiają się na wykorzystywaniu narzędzi multimedialnych (komputery, Internet, itp.) do budowania więzi między uczniami      i nauczycielami oraz do doskonalenia języka obcego. Szkoły biorące udział w programie mają dostęp do portalu, który udostępnia wiele narzędzi komunikacyjnych takich jak: chat, forum czy bramka e-mail.
W tym roku już po raz drugi przystąpiliśmy do Kampanii Społecznej  Z Okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski (15.X). Celem projektu jest uwrażliwienie uczniów na
trudy funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku, ich potrzeb i możliwości. Rezultaty, których oczekiwaliśmy to: wzrost zrozumienia dla potrzeb i ograniczeń wynikających z dysfunkcji wzroku, przełamanie lęku we wzajemnych kontaktach oraz zdobycie informacji na temat właściwej pomocy osobom niewidomym.
Uczniowie naszej szkoły przygotowali kartki dotykowe oraz przekazali życzenia w języku angielskim i niemieckim  dla podopiecznych  Kujawsko –Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 1 im. L.Braille’a w Bydgoszczy.


 W latach 2017-2019 Zespół Szkół w Pilicy brał udział w międzynarodowym projekcie Erasmus Plus pod tytułem „Burze i Błyskawice w Strategiach nauczania Meteorologii”.
Celem projektu było pogłębienie zainteresowania uczniów tematem praktycznych zastosowań geografii. Uczniowie i nauczyciele wspólnie odkrywali interdyscyplinarne zastosowania geografii i meteorologii. Organizacją wnioskującą była Szkoła Średnia Ogólnokształcąca - COLEGIUL NAȚIONAL ȘTEFAN CEL MARE HÂRLĂU w Rumunii, a partnerami: Polska, Słowenia, Portugalia i Francja.
Odbyło się 5 wyjazdów roboczych w których nasi uczniowie odwiedzili kraje rartnerskie, a w listopadzie 2018 nasza szkoła gościła partnerów z krajów biorących udział w projekcie.W latach 2020-2022 Zespół Szkół w Pilicy planuje udział szkoły w międzynarodowym projekcie o tytule roboczym „Organizacja zajęć pozaszkolnych z wykorzystaniem otaczającej przyrody” dofinansowanym z Programu Erasmus+, KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół.

Organizacją wnioskująca jest Szkoła Średnia Ogólnokształcąca - COLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE HARLAU w Rumunii, a partnerami: Polska (Zespół Szkół w Pilicy), Słowenia, Finlandia, Grecja i Szwecja.

 Celem tego projektu jest praktyczne podejście do tematów o znaczeniu globalnym (ochrona środowiska, zachowanie różnorodności geograficznej i wykorzystanie zasobów) w celu promowania zrównoważonego stylu życia, opartego na długoterminowym uczeniu się. Nasi uczniowie będą mieli okazję odwiedzić kraje partnerskie w projekcie jak i przyjmować gości z zagranicy w naszej szkole.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to program wieloletni , której celem jest rozpowszechnianie czytelnictwa i zachęcanie uczniów    do częstszego sięgania po książki.
Nasza szkoła w 2018 r. zakwalifikowała się do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3. zakresie „Rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży,      w tym zakup nowości wydawniczych”.
   Wniosek o dotację został złożony 26.10. 2017 roku, a 24 lipca 2018 roku Zarząd Powiatu Zawierciańskiego podjął uchwałę o dofinansowaniu z budżetu państwa zakupu nowości wydawniczych niebędących podręcznikami   do bibliotek szkolnych.
   Realizacja programu odbywała się od 01.09.2018 do 31.12.2019, w tym czasie przeprowadzono ankiety ,zamówiono książki, dokonano opracowania bibliotecznego książek. Odbyły się wydarzenia promujące czytelnictwo, a także zrealizowano projekty edukacyjne, nastąpił znaczy wzrost liczby wypożyczonych książek.
Zespół Szkół  w Pilicy Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Elżbiety z Pilczy uzyskało wsparcie finansowe w kwocie 15.000, zł , z tego 12000,zł to kwota dotacji, 3000,zł stanowi wkład własny. Cała kwota dotacji została wykorzystana w 100%.
Założone cele zostały osiągnięte .Działania w ramach projektu spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli. Zakupiono książki zgodnie z preferencjami czytelniczymi uczniów. Księgozbiór biblioteki uzupełniono o nowe lektury związane z nową podstawą programową obowiązującą od 01.09.2019 roku. Zakupione nowości wydawnicze przyczyniły się do rozwoju zainteresowań i kompetencji czytelniczych uczniów oraz kształtowały nawyk czytania. 


 
Projekt „Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu”  - projekt rozwoju kompetencji społecznych 192 osób w wieku 15-19 lat, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I “Osoby młode na rynku pracy”. Działanie 1.4 “Młodzież solidarna w działaniu.”  Jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Celem projektu jest wsparcie młodych ludzi w szczególnie trudnej sytuacji, również tych z niepełnosprawnościami, w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy, zgodnych z Europejską klasyfikacją umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (ESCO). W ramach projektu uczestnicy biorą udział w nieodpłatnych warsztatach rozwijających kluczowe kompetencje, potrzebne i wymagane przez pracodawców. Wśród nich znalazły się umiejętności miękkie, interpersonalne czy osobiste, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia komunikatywności (komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wyrażania emocji) i wrażliwości społecznej. Z pomocą mentorów i opiekunów, młodzież biorąca udział w projekcie, stworzy swój autorski projekt na rzecz społeczności lokalnej, pracując w charakterze wolontariuszy organizacji pozarządowych. Pozwoli to uczestnikom wykorzystać zdobyte umiejętności w praktyce, zwiększając tym samym ich zainteresowanie i zaangażowanie w sprawy społeczne.
Korzyści dla uczestników:
•    udział w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach,
• zdobycie i doskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych atrakcyjnych dla pracodawców,
•    zdobycie doświadczenia w pracy projektowej,
•    wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce podczas realizacji projektu społecznego.
Projekt ma na celu wsparcie młodzieży w zdobywaniu i doskonaleniu kompetencji społecznych, komunikacyjnych i osobistych. Jest to szereg istotnych kompetencji wymaganych przez pracodawców, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy czy stanowiska. Szkolenia warsztatowe odbywają się w 8-osobowych grupach (ok. 45 h).
Podczas trwania projektu, uczestnik będzie miał okazję poznać lepiej samego siebie, zastanowić się nad swoimi wartościami, poznać innych uczestników projektu i wejść z nimi w interakcje w poszukiwaniu cech wspólnych.
Podczas warsztatów kompetencji społecznych i komunikacyjnych, uczestnik dowie się jak:
•    wykorzystywać tajniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
•    zrobić dobre pierwsze wrażenie,
•    przekonać innych do swojego pomysłu,
•    mówić i przyjmować komplementy,
•    mówić by nas słuchano,
•    być dobrym rozmówcą,
•    komunikować się w środowisku międzykulturowym.
PoczytajMy  to program edukacyjny CEO, wspierający czytelnictwo. W szkole działa uczniowski klub czytelniczy, który nakręca młodzież do czytania. Młodzież  z klubu przygotowuje regularne spotkania czytelnicze dla młodszych kolegów  i koleżanek z Przedszkola im. Janusza Korczaka  w Pilicy, a także akcje czytelnicze w szkole. Wspólne czytanie książek jest szansą do zaangażowania się młodzieży w czytelnictwo i wolontariat. Ale wspólne czytanie to nie wszystko! Po lekturze wspólnie bawią się, rysują, tańczą, śpiewają, przygotowują inscenizacje teatralne,      a także uczą! Natomiast w trakcie akcji czytelniczych młodzież w nietuzinkowy sposób pokazuje swoim rówieśnikom, jak wciągające jest czytanie.
W trakcie udziału w projekcie czytelniczym PoczytajMy młodzież z klubu:
•    uczy się, w jaki sposób organizować spotkania czytelnicze: jakie ćwiczenia zaproponować, jak dobrać lekturę dla grupy uczestników, jak formułować pytania i polecenia;
•    ćwiczy dykcję, poprawne czytanie, autoprezentację;
•    samodzielnie prowadzi spotkania czytelnicze dla młodszych kolegów;
•    rozwija własne talenty i dzieli się nimi z innymi;
•    realizuje własne pomysły na lokalne akcje czytelnicze, zachęcające do sięgnięcia po książkę;
•    daje sobie koleżeńską informację zwrotną dotyczącą efektów działania oraz zaangażowania w klub czytelniczy.